0413-143 56 info@wsmek.se

Uppförandekod

Uppförandekod för WS mekaniska och dess affärspartners

1.1 Omfattning

WS Mekaniskas Uppförandekod för dess affärspartners (nedan kallad “Uppförandekoden”) fastställer krav för de anställda och tjänstemännen hos WS MEKANISKA samt dess affärspartners. Alla företag som levererar varor och tjänster till WS MEKANISKA, liksom representanter som bedriver affärer på våra vägnar, betraktas som affärspartners.

Vi förväntar oss att alla anställda (inklusive tillfällig personal), direktörer och alla våra affärspartners (nedan gemensamt kallade “Berörda Part/Parter”) följer denna Uppförandekod eller en överenskommen ekvivalent standard när de bedriver affärer med oss eller representerar våra intressen. De Berörda Parterna förväntas också följa standarder som är förenliga med principerna och gällande lagar inom ramen för Uppförandekodens omfattning. WS MEKANISKA kommer att göra sitt bästa för att främja och säkerställa detsamma.

2. Allmänt

Vi bryr oss om vad vi gör och hur vi gör det. Därför vill vi kunna visa för våra kunder och andra för våra intressenter att vår verksamhet bedrivs på det mest ansvarsfulla sättet möjligt – resurs- och energieffektivt, med minimal påverkan på miljön och klimatet, med respekt för mänskliga rättigheter och arbetsrätt, och i överensstämmelse med gällande lagar och föreskrifter. En uppförandekod kan aldrig täcka alla tänkbara – eller för den delen otänkbara – situationer som kan uppstå vid affärsverksamhet, därför får man aldrig glömma att ingenting kan ersätta integritet och sunt förnuft. Att belysa våra värderingar, exemplifiera vår företagskultur och vidta åtgärder mot alla affärsaktiviteter som inte följer gällande lagar och föreskrifter eller våra företagsprinciper är en del av varje anställds åtagande inom WS MEKANISKA.

Denna uppförandekod grundar sig på FN:s globala hållbarhetsmål, FN:s riktlinjer för näringsliv och mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag bland andra internationella standarder, normer och riktlinjer. Dessutom bidrar vi aktivt till att uppnå FN:s globala hållbara utvecklingsmål för att minska vår miljöpåverkan, öka biologisk mångfald och göra hållbara och hälsosamma val. Förväntningarna från intressenter när det gäller ansvarsfull affärsverksamhet förändras ständigt. Även om våra kärnprinciper och standarder förblir desamma, skall vi regelbundet uppdatera vår uppförandekod för att säkerställa att vi ligger i framkant av utvecklingen.

Inom ramen för vår påverkan, och som angivet i inledningen, strävar vi efter att även våra affärspartners följer principerna i denna uppförandekod. Vi förväntar oss därför att alla affärspartners läser och förstår uppförandekoden och säkerställer efterlevnad. Vi förväntar oss också att alla affärspartners genomför lämplig due diligence i sina egna verksamheter och leveranskedjor. På detta sätt kan vi fortsätta att bli erkända som det förtroendefulla företag vi är.

2.1 Överensstämmelse med lagar och regler

Vi förstår, respekterar och följer lagar och regler där vår verksamhet bedrivs. Vi förväntar oss att Berörda Parter följer alla tillämpliga lagar, regler och förordningar i de länder där de verkar. Vi förväntar oss att

Berörda Parter uppfyller de strängare kraven mellan uppförandekoden och tillämpliga lagar och förordningar och att de arbetar med sina egna affärspartners och underleverantörer mot detta mål. Vid motsättningar mellan uppförandekoden och tillämpliga lagar och förordningar förväntar vi oss att affärspartnern informerar oss.

2.1.1 Konfliktdrabbade och andra högriskområden

Vi erkänner riskerna kopplade till att bedriva verksamhet i vissa områden. Berörda Parter bör, för att minimera risken att bidra till negativa påverkningar kopplade till deras egna verksamheter eller leveranskedjor, bedöma om verksamheten bedrivs i konfliktdrabbade eller andra högriskområden, eller om några mineraler som används i verksamheten härstammar därifrån. Om en Berörd Part finner att det finns en sådan risk bör den Berörda Parten anpassa och säkerställa åtgärder för genomförande av en due diligence som är anpassad till den specifika kontexten.

Dessutom är Berörda Parter förpliktigade genom uppförandekoden att kontinuerligt tillhandahålla korrekt och uppdaterad information och övervaka affärsrelationer, affärs- och finansiella transaktioner, flöden och resurser (t.ex., tenn, volfram, tantal, guld och andra konfliktmineraler) och säkerställa att de inte är kopplade till finansiering eller stöd till någon kriminell verksamhet eller våld av motsvarande art.

3.1 Mänskliga rättigheter och arbetssätt - Allmänt

Vi behandlar våra anställda och affärspartners med respekt och värdighet. WS MEKANISKA, liksom Berörda Parter, bör respektera och inkorporera internationellt erkända mänskliga rättigheter i sin verksamhet. Allt arbete som utförs måste baseras på erkända anställningsförhållanden som etablerats enligt nationell lag och praxis. Kraven i Uppförandekoden som rör någon personal ska gälla för alla WS MEKANISKAS och

Berörda Parters arbetare, inklusive tillfälliga, migrant-, student- och kontraktsarbetare samt direktanställda. Alla arbetare har rätt att påbörja och avsluta anställningsförhållandet. WS MEKANISKA och Berörda Parter måste kontinuerligt vidta åtgärder för att undvika att orsaka, bidra till eller vara kopplade till negativa påverkningar på mänskliga rättigheter.

3.2 Barnarbete och tvångsarbete

Barnarbete accepteras inte. WS MEKANISKA och Berörda Parter bör inte delta i eller dra nytta av någon form av barnarbete. Om barnarbete upptäcks ska ett åtgärdsprogram sättas in. Nödvändiga åtgärder ska vidtas för att förhindra att någon under den lagliga anställningsåldern rekryteras eller åldern för avslutad obligatorisk utbildning i det landet, vilket som är högst. WS MEKANISKA och Berörda Parter får inte anställa några arbetare under 18 års ålder för att utföra arbete som definieras i nationell lag som farligt.

Tvångsarbete, inklusive bundet arbete, ofrivilligt fängelsearbete, slaveri, träldom eller arbete utfört under hot om straff eller tvång, accepteras inte. Dessutom accepteras ingen form av modernt slaveri.

3.3 Föreningsfrihet

Vi erkänner och respekterar och förväntar oss att Berörda Parter gör detsamma, alla anställdas rättigheter, utan undantag eller åtskillnad, att fritt associera sig, organisera sig och förhandla kollektivt, efter eget val. Om anställdas rätt till föreningsfrihet begränsas av något utanför Berörda Parters kontroll, ska alternativa former av arbetarrepresentation tillåtas och respekteras.

3.4 Arbetsvillkor

Antalet arbetstimmar per vecka, liksom övertidstimmar, ska följa nationell lagstiftning och förordningar eller det som överenskommits i relevanta kollektivavtal. WS MEKANISKA och Berörda Parter ska betala en lön inklusive förmåner som uppfyller grundläggande behov och strävar efter en disponibel inkomst i enlighet med tillämpliga lagar och/eller relevanta kollektivavtal. Alla löner ska betalas regelbundet och i sin helhet.

4. Arbetsmiljön

Vårt förhållande till Berörda Parter grundar sig på förtroende och respekt. Att arbeta för och med WS MEKANISKA ska vara en positiv upplevelse för Berörda Parter och är det vi strävar efter att uppnå i relation till alla våra verksamheter.

4.1 Hälsa och Säkerhet

Arbetsplatsens säkerhet och de anställdas hälsa och säkerhet måste vara en prioritet för WS MEKANISKA och Berörda Parter vid alla tider. En säker och hygienisk arbetsmiljö ska tillhandahållas på alla platser där arbete utförs och när WS MEKANISKA och Berörda Parter tillhandahåller bostadsfaciliteter till sin personal.

Allt arbete ska föregås av och baseras på adekvat riskhantering med implementerade kontroller. Detta ska inkludera fysiska, sociala och organisatoriska hälsorisker. WS MEKANISKA och Berörda Parter ska alltid sträva efter att minska risker, med primärt mål att eliminera risker, alltid så långt det är möjligt.

4.2 Icke-diskriminering

WS MEKANISKA och Berörda Parter får inte tillåta diskriminering vid rekrytering, kompensation, tillgång till utbildning, befordran, uppsägning, pensionering eller någon annan händelse i samband med anställningspraxis. Illegitima grunder för diskriminering inkluderar men är inte begränsade till: ras, färg, kön, ålder, språk, egendom, nationalitet eller nationalt ursprung, religion, etniskt eller socialt ursprung, kast, ekonomiska skäl, funktionshinder, graviditet, tillhörighet till ursprungsbefolkning, facklig tillhörighet, politisk åsikt, sexuell läggning.

5.1 Miljö/ hälsosamma ekosystem - Allmänt

Vi gör det, och vi förväntar oss att Berörda Parter gör det, att ansvara för sina verksamheter på ett ansvarsfullt sätt i förhållande till miljörelaterade risker och påverkningar. Detta inkluderar att anta ett förebyggande tillvägagångssätt och ha ett livscykelperspektiv i affärsverksamheten. WS MEKANISKA och Berörda Parter ska sträva efter att implementera miljövänliga teknologier och processer i sina aktiviteter för att säkerställa hållbart användande av naturresurser, säker hantering av avfall och kemikalier samt säkerställa att påverkan på biologisk mångfald samt andra tjänster som våra ekosystem tillhandahåller bör minimeras.

5.2 Miljöskydd

WS MEKANISKA och Berörda Parter ska följa alla nationella och internationella föreskrifter som fastställts för att skydda miljön, detta inkluderar, men är inte begränsat till, att anta försiktighetsprincipen, att respektera förorenaren betalar-principen, att hantera farliga ämnen ansvarsfullt. Dessutom ska WS MEKANISKA och Berörda Parter sträva efter att undvika, eller proaktivt minska allt avfall eller utsläpp relaterat till deras affärsverksamhet. Genom detta ska WS MEKANISKA och Berörda Parter sträva efter att implementera miljövänliga teknologier och processer i sina aktiviteter.

5.3 Användning av kemikalier

WS MEKANISKA och Berörda Parter ska bedriva alla operationer i full överensstämmelse med tillämpliga lagar och förordningar gällande användning, lagring, transport och bortskaffande av kemikalier, inklusive upprätthållande av giltiga tillstånd. Berörda Parter som tillverkar något material eller produkt för WS MEKANISKA måste uppfylla alla avtalsenligt överenskomna krav, och användningen, lagringen, transporten och bortskaffandet av alla använda kemikalier måste överensstämma med produkten och dokumenteras i ett uppdaterat register. Försiktighetsprincipen ska tillämpas vid intern beslutsfattning om hantering av kemikalier.

5.4 Miljöledningssystem

Vi har, och vi kräver att Berörda Parter har, en strukturerad och systematisk metod för miljöfrågor. Nivån av risk som föreligger bör avspeglas av ledningssystemet och av ambitionsnivån för riskreducerande åtgärder, mål och uppföljning.

6.1 Affärsverksamhet Anti-korruption

Varken WS MEKANISKA eller Berörda Parter får engagera sig i, underlätta, uppmuntra eller tolerera någon form av korruption, mutor, penningtvätt, utpressning eller förskingring. Dessutom får varken WS MEKANISKA eller Berörda Parter erbjuda eller acceptera några förmåner eller andra medel för att erhålla eller bevilja någon otillbörlig fördel, oavsett om sådan fördel avser handlingar eller underlåtelser i relation till utövande av offentlig myndighet, tjänstemän, offentliga tjänstemän eller inom privat sektor. Sådana otillbörliga förmåner kan exempelvis omfatta kontanter, icke-monetära gåvor, nöjesresor eller tjänster och bekvämligheter av vilken annan natur som helst. Ovanstående gäller inte för förmåner av försumbart värde, såsom icke-monetära gåvor med ett maximalt värde av 250 euro.

6.2 Intressekonflikter

WS MEKANISKA och Berörda Parter ska bibehålla opartiska relationer med sina egna leverantörer, kunder och andra affärspartners. Berörda Parter ska undvika intressekonflikter som kan kompromettera Berörda Partens trovärdighet i WS MEKANISKA-gruppen eller andra externa partiers förtroende för WS MEKANISKA-gruppen. Berörda Parten ska informera WS MEKANISKA om någon intressekonflikt uppstår i relation till eller som involverar WS MEKANISKA.

6.3 Penningtvätt

För att skydda våra tillgångar och säkerställa att vår affärsetik upprätthåller en god standard strävar WS MEKANISKA efter att säkerställa att våra vinster tjänas på ett lagligt sätt. Därför följer vi globala lagar mot penningtvätt. Penningtvätt är en ordning där brottsvinster döljs eller göms för att verka lagliga. WS MEKANISKA gör det och förväntar sig att Berörda Parter ska följa restriktioner eller regler som syftar till att förbjuda affärer med vissa personer och organisationer som är associerade med narkotika, trafficking, terrorism eller andra kriminella aktiviteter tillsammans med dem som är inblandade i spridning av massförstörelsevapen.

6.4 Rättvis konkurrens

WS MEKANISKA och Berörda Parter måste stödja rättvisa affärsmetoder och fullständigt följa alla tillämpliga regler för rättvis handel, reklam, konkurrens och antitrust. Vi gör det och förväntar oss att Berörda Parter ska konkurrera på ett rättvist sätt och aldrig ingå i några förståelser eller avtal, varken direkt eller indirekt, med syfte eller effekt att begränsa eller begränsa konkurrensen på en marknad.

Detta innebär att WS MEKANISKA och Berörda Parter inte får delta på något sätt med någon konkurrent, leverantör, kund eller partner för att: sätta priser, rabatter eller försäljningsvillkor; eller dela upp marknader, marknadsandelar, kunder eller territorier.

Vi förväntar oss också att Berörda Parter inte utbyter konfidentiell eller känslig information (såsom, men inte uteslutande, prissättning, marginaler, kostnader, försäljningsvillkor, kundkredit, kunder, rabatter och annan känslig information), även om det sker via tredje part. Detta gäller även vid deltagande i mässor eller möten med branschorganisationer.

6.5 Skydd av immateriella rättigheter och konfidentiell information

Berörda Parter ska respektera WS MEKANISKAS immateriella rättigheter och skydda WS MEKANISKAS information genom att skydda den mot missbruk, stöld, bedrägeri eller otillbörlig offentliggörande. WS MEKANISKA gör det och förväntar sig att Berörda Parter ska respektera tredje parts immateriella rättigheter och följa legitima medel och procedurer för förvärv när det söker använda sådana immateriella rättigheter.

6.6 Insiderhandel

Insiderinformation är icke-offentlig information som en Berörd Part kan komma över genom sitt arbete med WS MEKANISKA eller dess affärspartners. Sådan information kan, om den blir allmänt känd, påverka priset på det företagets värdepapper eller andra finansiella instrument. Berörda Parter bör avstå från att handla med eller ge råd om handel med finansiella instrument och värdepapper från börsnoterade företag baserat på insiderinformation, oavsett om den Berörda Parten formellt är registrerad som insynsperson eller inte. Vi gör det och förväntar oss att Berörda Parter ska hantera insiderinformation med konfidentialitet och med nödvändig försiktighet för att förhindra att personal utan behörighet får tillgång till sådan information.

7. Avvikelse från uppförandekod

Varje överträdelse av denna Uppförandekod eller annan oro relaterad till uppträdandet hos en Berörd Part (särskilt brott begångna i samband med dess affärsverksamhet), ska omedelbart rapporteras till WS MEKANISKA.

Vi uppskattar vikten av samarbetsinriktade affärsförbindelser med våra affärspartners. Därför kommer Berörda Parter i fall av mindre överträdelser av denna Uppförandekod generellt sett – förutsatt att den Berörda Parten är villig att åtgärda överträdelsen – ges möjlighet att genomföra lämpliga korrigeringar inom rimlig tid. För allvarliga överträdelser, exempelvis vid brott begångna av en Berörd Part, förbehåller sig WS MEKANISKA rätten att vidta alla åtgärder som WS MEKANISKA anser nödvändiga mot den aktuella Berörda Parten, inklusive, men inte begränsat till, omedelbar avslutning av affärsförhållandet och anspråk på eventuella skador.

Vid brott begångna av Berörda Parter kan åtgärder vidtas av WS MEKANISKA redan när en misstanke om sådan verksamhet uppstår. Om någon brottslig verksamhet upptäcks inom Berörd Parts verksamhet kommer alla lämpliga åtgärder att vidtas för att svara adekvat på en sådan brottslig verksamhet och för att förhindra ytterligare liknande brottslig verksamhet.

8. Rapport av bekymmer

Berörda Parter som noterar en misstänkt överträdelse av Uppförandekoden ska rapportera sådan överträdelse omedelbart till någon av följande: din närmaste chef, en annan chef, lokal representant för personalavdelningen och/eller juridiska avdelningen. Rapporten bör inkludera information om datum, plats, person(er) som är involverade i den potentiella överträdelsen. Rapporter kommer att hanteras och undersökas konfidentiellt. Vi tolererar inte någon diskriminering mot personer som rapporterar överträdelser av de principer som fastställs i denna Uppförandekod.

Eslöv, oktober 2023

Kenneth Köhalmi, VD

Kontakta oss för skärande bearbetning

Vi erbjuder helhetslösningar inom skärande bearbetning och kan ta hand om hela produktionsprocessen- från materialframtagning och ritning till ytbehandling, montering med kort leveranstid. Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med din skärande bearbetning och få en kostnadsfri offert idag.